Blog Tambahpahala merupakan blog yang berisikan Konten Doa-doa Harian, Bacaan Ayat Suci Al Qur'an yang di tulis dalam bahsa Arab, latin, dan terjemahan dalam bahasa indonesia, dan lain Sebagainya Tentang Islam.

Jumat, 30 Maret 2018

Bacaan Surat Yasin Ayat 1-83 Arab, Latin, Dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Bacaan Surat Yasin Lengkap - Assalamualaikum Sahabat muslimku, semoga sekarang ini kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu di limpahkan rahmat dan hidaya oleh Allah SWT. Pada kesempatan kalia ini saya akan membagikan postingan tentang bacaan surat Yasin lengkap dengan tulisan Arab, Latin, Dan Terjemahanya dalam bahasa indonesia.

Muda mudahan postingan ini atau halaman dalam blog ini dapat menjadi tempat yang nyaman untuk Teman-teman membaca surat Yasin. Surat Yasin ini adalah surat yang termasuk sering di baca oleh ummat islam di indonesia, Terutama pada saat ada kegiatan tahlilan jika ada saudara muslim yang meninggal dunia. Tahlilan sendiri biasanya di isi dengan membaca Zikir dan surat Yasin ini.Berikut ini Informasi singkat surat yasin yang mungkin sebagin teman-teman sudah ketahui. Tapi di sini saya sertakan untuk pelengkan dan bertujuan untuk informasi bagi teman yang belum mengetahuinya.

INFORMASI SURAT
Nama surah           : Yasin (Yaseen)
Surah ke                : 36
Jumlah ayat           : 83 Ayat
Surah sebelumnya : Fathir
Surah berikutnya   : Ash-Saffat
Juz ke                    : Juz 22 – 23
Klasifikasi             : Makkiyah

Bacaan lengkap Surat Yasin Ayat 1-83
Silahkan yang ingin membaca surat yasin-nya berikut bacaannya sudah admin sediakan lengkap dengan tulisan Arab, Latin, Dan Terjemahanya dalam bahasa indonesia lengkap dari ayat 1-83. Dan untuk teman-teman yang ingin mendengarkan bacaan surat ini, kalian ke paling bawah halaman ini, di sana sudah admin sediakan vidio bacaan surat yasin ini.

Surat Yasin Ayat 1
yaa siiin


Yaa siin (QS.36:1)

Surat Yasin Ayat 2
wal-qur`aanil-hakiim


Demi Al Quran yang penuh hikmah, (QS.36:2)

Surat Yasin Ayat3
innaka laminal-mursaliin


Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (QS.36:3)

Surat Yasin Ayat 4
'alaa shiroothim mustaqiim


(yang berada) diatas jalan yang lurus, (QS.36:4)

Surat Yasin Ayat 5
tanziilal-'aziizir-rohiim


(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, (QS.36:5)

Surat Yasin Ayat 6
litunziro qoumam maaa unziro aabaaa`uhum fa hum ghoofiluun

Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. (QS.36:6)

Surat Yasin Ayat 7
laqod haqqol-qoulu 'alaaa aksarihim fa hum laa yu`minuun


Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman. (QS.36:7)

Surat Yasin Ayat 8
innaa ja'alnaa fiii a'naaqihim aghlaalan fa hiya ilal-azqooni fa hum muqmahuun


Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. (QS.36:8)

Surat Yasin Ayat 9
wa ja'alnaa mim baini aidiihim saddaw wa min kholfihim saddan fa aghsyainaahum fa hum laa yubshiruun


Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. (QS.36:9)

Surat Yasin Ayat 10
wa sawaaa`un 'alaihim a anzartahum am lam tunzir-hum laa yu`minuun


Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. (QS.36:10)

Surat Yasin Ayat 11
innamaa tunziru manittaba'az-zikro wa khosyiyar-rohmaana bil-ghoiib, fa basysyir-hu bimaghfirotiw wa ajring kariim


Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. (QS.36:11)

Surat Yasin Ayat 12
innaa nahnu nuhyil-mautaa wa naktubu maa qoddamuu wa aasaarohum, wa kulla syai`in ahshoinaahu fiii imaamim mubiin


Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS.36:12)

Surat Yasin Ayat 13
wadhrib lahum masalan ash-haabal-qoryah, iz jaaa`ahal-mursaluun


Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. (QS.36:13)

Surat Yasin Ayat 14
iz arsalnaaa ilaihimusnaini fa kazzabuuhumaa fa 'azzaznaa bisaalisin fa qooluuu innaaa ilaikum mursaluun


(yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu". (QS.36:14)

Surat Yasin Ayat 15
qooluu maaa antum illaa basyarum mislunaa wa maaa anzalar-rohmaanu min syai`in in antum illaa takzibuun


Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka". (QS.36:15)

Surat Yasin Ayat 16
qooluu robbunaa ya'lamu innaaa ilaikum lamursaluun


Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu". (QS.36:16)

Surat Yasin Ayat 17
wa maa 'alainaaa illal-balaaghul-mubiin


Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas". (QS.36:17)

Surat Yasin Ayat 18
qooluuu innaa tathoyyarnaa bikum, la`il lam tantahuu lanarjumannakum wa layamassannakum minnaa 'azaabun aliim


Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami". (QS.36:18)

Surat Yasin Ayat 19
qooluu thooo`irukum ma'akum, a in zukkirtum, bal antum qoumum musrifuun


Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas". (QS.36:19)

Surat Yasin Ayat 20
wa jaaa`a min aqshol-madiinati rojuluy yas'aa qoola yaa qoumittabi'ul-mursaliin


Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu". (QS.36:20)

Surat Yasin Ayat 21
ittabi'uu mal laa yas`alukum ajrow wa hum muhtaduun


Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS.36:21)

Surat Yasin Ayat 22
wa maa liya laaa a'budullazii fathoronii wa ilaihi turja'uun


Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan? (QS.36:22)

Surat Yasin Ayat 23
a attakhizu min duunihiii aalihatan iy yuridnir-rohmaanu bidhurril laa tughni 'annii syafaa'atuhum syai`aw wa laa yungqizuun


Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafa'at mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku? (QS.36:23)

Surat Yasin Ayat 24
inniii izal lafii dholaalim mubiin


Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. (QS.36:24)

Surat Yasin Ayat 25
inniii aamantu birobbikum fasma'uun


Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)ku. (QS.36:25)

Surat Yasin Ayat 26
qiiladkhulil-jannah, qoola yaa laita qoumii ya'lamuun


Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga". Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kamumku mengetahui. (QS.36:26)

Surat Yasin Ayat 27
bimaa ghofaro lii robbii wa ja'alanii minal-mukromiin


Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan". (QS.36:27)

Surat Yasin Ayat 28
wa maaa anzalnaa 'alaa qoumihii mim ba'dihii min jundim minas-samaaa`i wa maa kunnaa munziliin


Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya. (QS.36:28)

Surat Yasin Ayat 29
ing kaanat illaa shoihataw waahidatan fa izaa hum khoomiduun


Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati. (QS.36:29)

Surat Yasin Ayat 30
yaa hasrotan 'alal-'ibaad, maa ya`tiihim mir rosuulin illaa kaanuu bihii yastahzi`uun


Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. (QS.36:30)

Surat Yasin Ayat 31
a lam yarou kam ahlaknaa qoblahum minal-quruuni annahum ilaihim laa yarji'uun


Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. (QS.36:31)

Surat Yasin Ayat 32
wa ing kullul lammaa jamii'ul ladainaa muhdhoruun


Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.(QS.36:32)

Surat Yasin Ayat 33
wa aayatul lahumul-ardhul-maitatu ahyainaahaa wa akhrojnaa min-haa habban fa min-hu ya`kuluun


Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. (QS.36:33)

Surat Yasin Ayat 34
wa ja'alnaa fiihaa jannaatim min nakhiiliw wa a'naabiw wa fajjarnaa fiihaa minal-'uyuun


Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, (QS.36:34)

Surat Yasin Ayat 35
liya`kuluu min samarihii wa maa 'amilat-hu aidiihim, a fa laa yasykuruun


supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? (QS.36:35)

Surat Yasin Ayat 36
sub-haanallazii kholaqol-azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul-ardhu wa min anfusihim wa mimmaa laa ya'lamuun


Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS.36:36)

Surat Yasin Ayat 37
wa aayatul lahumul-lailu naslakhu min-hun-nahaaro fa izaa hum muzhlimuun


Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. (QS.36:37)

Surat Yasin Ayat 38
wasy-syamsu tajrii limustaqorril lahaa, zaalika taqdiirul-'aziizil-'aliim


dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (QS.36:38)

Surat Yasin Ayat 39
wal-qomaro qoddarnaahu manaazila hattaa 'aada kal-'urjuunil-qodiim


Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (QS.36:39)

Surat Yasin Ayat 40
lasy-syamsu yambaghii lahaaa an tudrikal-qomaro wa lal-lailu saabiqun-nahaar, wa kullun fii falakiy yasbahuun


Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS.36:40)

Surat Yasin Ayat 41
wa aayatul lahum annaa hamalnaa zurriyyatahum fil-fulkil-masy-huun


Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. (QS.36:41)

Surat Yasin Ayat 42
wa kholaqnaa lahum mim mislihii maa yarkabuun


dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. (QS.36:42)

Surat Yasin Ayat 43
wa in nasya` nughriq-hum fa laa shoriikho lahum wa laa hum yungqozuun


Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. (QS.36:43)

Surat Yasin Ayat 44
illaa rohmatam minnaa wa mataa'an ilaa hiin


Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. (QS.36:44)

Surat Yasin Ayat 45
wa izaa qiila lahumuttaquu maa baina aidiikum wa maa kholfakum la'allakum tur-hamuun


Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling). (QS.36:45)

Surat Yasin Ayat 46
wa maa ta`tiihim min aayatim min aayaati robbihim illaa kaanuu 'an-haa mu'ridhiin


Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. (QS.36:46)

Surat Yasin Ayat 47
wa izaa qiila lahum anfiquu mimmaa rozaqokumullohu qoolallaziina kafaruu lillaziina aamanuuu a nuth'imu mal lau yasyaaa`ullohu ath'amahuuu in antum illaa fii dholaalim mubiin


Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata". (QS.36:47)

Surat Yasin Ayat 48
wa yaquuluuna mataa haazal-wa'du ing kuntum shoodiqiin


Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?". (QS.36:48)

Surat Yasin Ayat 49
maa yanzhuruuna illaa shoihataw waahidatan ta`khuzuhum wa hum yakhishshimuun


Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. (QS.36:49)

Surat Yasin Ayat 50
fa laa yastathii'uuna taushiyataw wa laaa ilaaa ahlihim yarji'uun


lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya. (QS.36:50)

Surat Yasin Ayat 51
wa nufikho fish-shuuri fa izaa hum minal-ajdaasi ilaa robbihim yansiluun


Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. (QS.36:51)

Surat Yasin Ayat 52
qooluu yaa wailanaa mam ba'asanaa mim marqodinaa haazaa maa wa'adar-rohmaanu wa shodaqol-mursaluun


Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?". Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya). (QS.36:52)

Surat Yasin Ayat 53
ing kaanat illaa shoihataw waahidatan fa izaa hum jamii'ul ladainaa muhdhoruun


Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. (QS.36:53)

Surat Yasin Ayat 54
fal-yauma laa tuzhlamu nafsun syai`aw wa laa tujzauna illaa maa kuntum ta'maluun


Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. (QS.36:54)

Surat Yasin Ayat 55
inna ash-haabal-jannatil-yauma fii syughulin faakihuun


Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). (QS.36:55)

Surat Yasin Ayat 56
hum wa azwaajuhum fii zhilaalin 'alal-arooo`iki muttaki`uun


Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. (QS.36:56)

Surat Yasin Ayat 57
lahum fiihaa faakihatuw wa lahum maa yadda'uun


Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. (QS.36:57)

Surat Yasin Ayat 58
salaam, qoulam mir robbir rohiim


(Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang. (QS.36:58)

Surat Yasin Ayat 59
wamtaazul-yauma ayyuhal-mujrimuun


Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. (QS.36:59)

Surat Yasin Ayat 60
a lam a'had ilaikum yaa baniii aadama al laa ta'budusy-syaithoon, innahuu lakum 'aduwwum mubiin


Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", (QS.36:60)

Surat Yasin Ayat 61
wa ani'buduunii, haazaa shiroothum mustaqiim


dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. (QS.36:61)

Surat Yasin Ayat 62
wa laqod adholla mingkum jibillang kasiiroo, a fa lam takuunuu ta'qiluun


Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan?. (QS.36:62)

Surat Yasin Ayat 63
haazihii jahannamullatii kuntum tuu'aduun


Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya). (QS.36:63)

Surat Yasin Ayat 64
ishlauhal-yauma bimaa kuntum takfuruun


Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. (QS.36:64)

Surat Yasin Ayat 65
al-yauma nakhtimu 'alaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aidiihim wa tasy-hadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun


Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (QS.36:65)

Surat Yasin Ayat 66
walau nasyaaa`u lathomasnaa 'alaaa a'yunihim fastabaqush-shirootho fa annaa yubshiruun


Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya). (QS.36:66)

Surat Yasin Ayat 67
walau nasyaaa`u lamasakhnaahum 'alaa makaanatihim famastathoo'uu mudhiyyaw wa laa yarji'uun


Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali. (QS.36:67)

Surat Yasin Ayat 68
wa man nu'ammir-hu nunakkis-hu fil-kholq, a fa laa ya'qiluun


Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan? (QS.36:68)

Surat Yasin Ayat 69
wa maa 'allamnaahusy-syi'ro wa maa yambaghii lah, in huwa illaa zikruw wa qur`aanum mubiin


Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. (QS.36:69)

Surat Yasin Ayat70
liyunziro mang kaana hayyaw wa yahiqqol-qoulu 'alal-kaafiriin


supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir. (QS.36:70)

Surat Yasin Ayat 71
a wa lam yarou annaa kholaqnaa lahum mimmaa 'amilat aidiinaaa an'aaman fa hum lahaa maalikuun


Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? (QS.36:71)

Surat Yasin Ayat 72
wa zallalnaahaa lahum fa min-haa rokuubuhum wa min-haa ya`kuluun


Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. (QS.36:72)

Surat Yasin Ayat 73
wa lahum fiihaa manaafi'u wa masyaarib, a fa laa yasykuruun


Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? (QS.36:73)

Surat Yasin Ayat 74
wattakhozuu min duunillaahi aalihatal la'allahum yunshoruun


Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan. (QS.36:74)

Surat Yasin Ayat 75
laa yastathii'uuna nashrohum wa hum lahum jundum muhdhoruun


Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. (QS.36:75)

Surat Yasin Ayat 76
fa laa yahzungka qouluhum, innaa na'lamu maa yusirruuna wa maa yu'linuun


Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. (QS.36:76)

Surat Yasin Ayat 77
a wa lam yarol-insaanu annaa kholaqnaahu min nuthfatin fa izaa huwa khoshiimum mubiin


Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! (QS.36:77)

Surat Yasin Ayat 78
wa dhoroba lanaa masalaw wa nasiya kholqoh, qoola may yuhyil-'izhooma wa hiya romiim


Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?" (QS.36:78)

Surat Yasin Ayat 79
qul yuhyiihallaziii ansya`ahaaa awwala marroh, wa huwa bikulli kholqin 'aliim


Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. (QS.36:79)

Surat Yasin Ayat 80
allazii ja'ala lakum minasy-syajaril-akhdhori naaron fa izaaa antum min-hu tuuqiduun


Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. QS.36:80)

Surat Yasin Ayat 81
a wa laisallazii kholaqos-samaawaati wal-ardho biqoodirin 'alaaa ay yakhluqo mislahum, balaa wa huwal-khollaaqul-'aliim


Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. (QS.36:81)

Surat Yasin Ayat 82
innamaaa amruhuuu izaaa arooda syai`an ay yaquula lahuu kun fa yakuun


Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. (QS.36:82)

Surat Yasin Ayat 83
fa sub-haanallazii biyadihii malakuutu kulli syai`iw wa ilaihi turja'uun


Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS.36:83)

Vidio Bacaan Surat Yasin


Terima kasih untuk teman-teman yang telah mampir di blog sederhana saya ini, semoga apa yang telah saya bagikan dalam blog ini dapat memberi manfaat untuk kalian semua. Dan sebelum kalian beranjak dari sini, mohonn kiranya untuk menekan tombol sahare ke media sosial kalian di bawah agar teman-teman kita yang lagi sibuk dengan media sosialnya teringat untuk membaca Al-Qur'an. Semoga kebaikan kalian di terima dan dilipat ganddakan oleh Allah SWT.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Bacaan Surat Yasin Ayat 1-83 Arab, Latin, Dan Terjemahan Bahasa Indonesia