Blog Tambahpahala merupakan blog yang berisikan Konten Doa-doa Harian, Bacaan Ayat Suci Al Qur'an yang di tulis dalam bahsa Arab, latin, dan terjemahan dalam bahasa indonesia, dan lain Sebagainya Tentang Islam.

Kamis, 11 Oktober 2018

Teks Latin Surat Al-Mu'minun Dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Bacaan Teks Latin Surat Al-Mu'minun Dan Terjemahan Indonesia - Assalamualaikum semuanya para pengunjung blog ini. Alhamdulillah hari ini kita masih di beri kenikmatan hidup olleh Allah sehingga kita masih sempat untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya. Pada kesempatan ini admin akan membagikan artikel yaitu Teks Latin Surat Al-Mu'minun yang muda-mudahan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Teman-teman jangan lupa untuk mampir di postingan admin sebelumnya yaitu Teks Latin Surat Al-Hajj.

bacaan latin, latin surat Al-Mu'minun, teks latin surat Al-Mu'minun, Al-Qur'an surat Al-Mu'minun

Surat Al-Mu'minun "Orang-Orang Yang Beriman" adalah surat ke-23 dari al-Qur'an yang terdapat pada juz ke-18. Surat ini terdiri atas 118 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Mu'minun, karena permulaan ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketenteraman jiwa mereka di dunia. Demikian tingginya sifat-sifat itu, hingga ia telah menjadi akhlak bagi Nabi Muhammad s.a.w.


Al-Mu'minun (orang-orang yang beriman)


bacaan latin, latin surat Al-Mu'minun, teks latin surat Al-Mu'minun, Al-Qur'an surat Al-Mu'minun
qod aflahal-mu`minuun
"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 1)

allaziina hum fii sholaatihim khoosyi'uun
"(yaitu) orang yang khusyuk dalam sholatnya,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 2)

wallaziina hum 'anil-laghwi mu'ridhuun
"dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 3)

wallaziina hum liz-zakaati faa'iluun
"dan orang yang menunaikan zakat,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 4)

wallaziina hum lifuruujihim haafizhuun
"dan orang yang memelihara kemaluannya,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 5)

illaa 'alaaa azwaajihim au maa malakat aimaanuhum fa innahum ghoiru maluumiin
"kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 6)

fa manibtaghoo warooo`a zaalika fa ulaaa`ika humul-'aaduun
"Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 7)

wallaziina hum li`amaanaatihim wa 'ahdihim roo'uun
"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 8)

wallaziina hum 'alaa sholawaatihim yuhaafizhuun
"serta orang yang memelihara sholatnya."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 9)

ulaaa`ika humul-waarisuun
"Mereka itulah orang yang akan mewarisi,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 10)

allaziina yarisuunal-firdauus, hum fiihaa khooliduun
"(yakni) yang akan mewarisi (Surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 11)

wa laqod kholaqnal-insaana min sulaalatim min thiin
"Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 12)

summa ja'alnaahu nuthfatan fii qoroorim makiin
"Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim)."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 13)

summa kholaqnan-nuthfata 'alaqotan fa kholaqnal-'alaqota mudhghotan fa kholaqnal-mudhghota 'izhooman fa kasaunal-'izhooma lahman summa ansya`naahu kholqon aakhor, fa tabaarokallohu ahsanul-khooliqiin
"Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 14)

summa innakum ba'da zaalika lamayyituun
"Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 15)

summa innakum yaumal-qiyaamati tub'asuun
"Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan (dari kuburmu) pada hari Kiamat."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 16)

wa laqod kholaqnaa fauqokum sab'a thorooo`iqo wa maa kunnaa 'anil-kholqi ghoofiliin
"Dan sungguh, Kami telah menciptakan tujuh (lapis) langit di atas kamu, dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 17)

wa anzalnaa minas-samaaa`i maaa`am biqodarin fa askannaahu fil-ardhi wa innaa 'alaa zahaabim bihii laqoodiruun
"Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di Bumi, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 18)

fa ansya`naa lakum bihii jannaatim min nakhiiliw wa a'naab, lakum fiihaa fawaakihu kasiirotuw wa min-haa ta`kuluun
"Lalu dengan (air) itu, Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur; di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari (buah-buahan) itu kamu makan,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 19)

wa syajarotan takhruju min thuuri sainaaa`a tambutu bid-duhni wa shibghil lil-aakiliin
"dan (Kami tumbuhkan) pohon (zaitun) yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak, dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 20)

wa inna lakum fil-an'aami la'ibroh, nusqiikum mimmaa fii buthuunihaa wa lakum fiihaa manaafi'u kasiirotuw wa min-haa ta`kuluun
"Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 21)

wa 'alaihaa wa 'alal-fulki tuhmaluun
"atasnya (hewan-hewan ternak), dan di atas kapal-kapal kamu diangkut."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 22)

wa laqod arsalnaa nuuhan ilaa qoumihii fa qoola yaa qoumi'budulloha maa lakum min ilaahin ghoiruh, a fa laa tattaquun
"Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata. Wahai kaumku! Sembahlah Allah, (karena) tidak ada tuhan (yang berhak disembah) bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 23)

fa qoolal-mala`ullaziina kafaruu ming qoumihii maa haazaaa illaa basyarum mislukum yuriidu ay yatafadhdhola 'alaikum, walau syaaa`allohu la`anzala malaaa`ikatam maa sami'naa bihaazaa fiii aabaaa`inal-awwaliin
"Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada (masa) nenek moyang kami dahulu."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 24)

in huwa illaa rojulum bihii jinnatun fa tarobbashuu bihii hattaa hiin
"Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai waktu yang ditentukan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 25)

qoola robbinshurnii bimaa kazzabuun
"Dia (Nuh) berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 26)

fa auhainaaa ilaihi anishna'il-fulka bi`a'yuninaa wa wahyinaa fa izaa jaaa`a amrunaa wa faarot-tannuuru fasluk fiihaa ming kullin zaujainisnaini wa ahlaka illaa man sabaqo 'alaihil-qoulu min-hum, wa laa tukhoothibnii fillaziina zholamuu, innahum mughroquun
"Lalu Kami wahyukan kepadanya, Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami datang dan tanur (dapur) telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam (kapal) itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa siksaan) di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan dengan-Ku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 27)

fa izastawaita anta wa mam ma'aka 'alal-fulki fa qulil-hamdu lillaahillazii najjaanaa minal-qoumizh-zhoolimiin
"Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 28)

wa qur robbi anzilnii munzalam mubaarokaw wa anta khoirul-munziliin
"Dan berdoalah, Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 29)

inna fii zaalika la`aayaatiw wa ing kunnaa lamubtaliin
"Sungguh, pada (kejadian) itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah); dan sesungguhnya Kami benar-benar menimpakan siksaan (kepada kaum Nuh itu)."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 30)

summa ansya`naa mim ba'dihim qornan aakhoriin
"Kemudian setelah mereka, Kami ciptakan umat yang lain (kaum 'Ad)."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 31)

fa arsalnaa fiihim rosuulam min-hum ani'budulloha maa lakum min ilaahin ghoiruh, a fa laa tattaquun
"Lalu Kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri (yang berkata), Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 32)

wa qoolal-mala`u ming qoumihillaziina kafaruu wa kazzabuu biliqooo`il-aakhiroti wa atrofnaahum fil-hayaatid-dun-yaa maa haazaaa illaa basyarum mislukum ya`kulu mimmaa ta`kuluuna min-hu wa yasyrobu mimmaa tasyrobuun
"Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah Kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia, (Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 33)

wa la`in atho'tum basyarom mislakum innakum izal lakhoosiruun
"Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 34)

a ya'idukum annakum izaa mittum wa kuntum turoobaw wa 'izhooman annakum mukhrojuun
"adakah dia menjanjikan kepada kamu, bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan (dari kuburmu)?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 35)

haihaata haihaata limaa tuu'aduun
"Jauh! Jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 36)

in hiya illaa hayaatunad-dun-yaa namuutu wa nahyaa wa maa nahnu bimab'uusiin
"(kehidupan itu) tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, (di sanalah) kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan (lagi),"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 37)

in huwa illaa rojuluniftaroo 'alallohi kazibaw wa maa nahnu lahuu bimu`miniin
"dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan memercayainya."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 38)

qoola robbinshurnii bimaa kazzabuun
"Dia (Hud) berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 39)

qoola 'ammaa qoliilil layushbihunna naadimiin
"Dia (Allah) berfirman, Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 40)

fa akhozat-humush-shoihatu bil-haqqi fa ja'alnaahum ghusaaa`aa, fa bu'dal lil-qoumizh-zhoolimiin
"Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan Kami jadikan mereka (seperti) sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 41)

summa ansya`naa mim ba'dihim quruunan aakhoriin
"Kemudian setelah mereka Kami ciptakan umat-umat yang lain."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 42)

maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wa maa yasta`khiruun
"Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak (pula) menangguhkannya."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 43)

summa arsalnaa rusulanaa tatroo, kullamaa jaaa`a ummatar rosuuluhaa kazzabuuhu fa atba'naa ba'dhohum ba'dhow wa ja'alnaahum ahaadiis, fa bu'dal liqoumil laa yu`minuun
"Kemudian, Kami utus rasul-rasul Kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya, maka Kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain (dalam kebinasaan). Dan Kami jadikan mereka bahan cerita (bagi manusia). Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 44)

summa arsalnaa muusaa wa akhoohu haaruuna bi`aayaatinaa wa sulthoonim mubiin
"Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 45)

ilaa fir'auna wa malaa`ihii fastakbaruu wa kaanuu qouman 'aaliin
"kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 46)

fa qooluuu a nu`minu libasyaroini mislinaa wa qoumuhumaa lanaa 'aabiduun
"Maka mereka berkata, Apakah (pantas) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka (Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 47)

fa kazzabuuhumaa fa kaanuu minal-muhlakiin
"Maka mereka mendustakan keduanya, karena itu mereka termasuk orang yang dibinasakan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 48)

wa laqod aatainaa muusal-kitaaba la'allahum yahtaduun
"Dan sungguh, telah Kami anugerahkan kepada Musa Kitab (Taurat), agar mereka (Bani Israil) mendapat petunjuk."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 49)

wa ja'alnabna maryama wa ummahuuu aayataw wa aawainaahumaaa ilaa robwatin zaati qorooriw wa ma'iin
"Dan telah Kami jadikan ('Isa) putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata (bagi kebesaran Kami), dan Kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, (tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan) dengan mata air yang mengalir."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 50)

yaaa ayyuhar-rusulu kuluu minath-thoyyibaati wa'maluu shoolihaa, innii bimaa ta'maluuna 'aliim
"Allah berfirman, Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 51)

wa inna haazihiii ummatukum ummataw waahidataw wa ana robbukum fattaquun
"Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 52)

fa taqoththo'uuu amrohum bainahum zuburoo, kullu hizbim bimaa ladaihim farihuun
"Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan (agama)nya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan (merasa) bangga dengan apa yang ada pada mereka (masing-masing)."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 53)

fa zar-hum fii ghomrotihim hattaa hiin
"Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 54)

a yahsabuuna annamaa numidduhum bihii mim maaliw wa baniin
"Apakah mereka mengira bahwa Kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu (berarti bahwa),"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 55)

nusaari'u lahum fil-khoiroot, bal laa yasy'uruun
"Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? (Tidak), tetapi mereka tidak menyadarinya."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 56)

innallaziina hum min khosy-yati robbihim musyfiquun
"Sungguh, orang-orang yang karena takut (azab) Tuhannya, mereka sangat berhati-hati,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 57)

wallaziina hum bi`aayaati robbihim yu`minuun
"dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 58)

wallaziina hum birobbihim laa yusyrikuun
"dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 59)

wallaziina yu`tuuna maaa aataw wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa robbihim rooji'uun
"dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan (sedekah) dengan hati penuh rasa takut (karena mereka tahu) bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 60)

ulaaa`ika yusaari'uuna fil-khoirooti wa hum lahaa saabiquun
"mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 61)

wa laa nukallifu nafsan illaa wus'ahaa waladainaa kitaabuy yanthiqu bil-haqqi wa hum laa yuzhlamuun
"Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 62)

bal quluubuhum fii ghomrotim min haazaa wa lahum a'maalum min duuni zaalika hum lahaa 'aamiluun
"Tetapi, hati mereka (orang-orang kafir) itu dalam kesesatan dari (memahami Al-Qur'an) ini, dan mereka mempunyai (kebiasaan banyak mengerjakan) perbuatan-perbuatan lain (buruk) yang terus mereka kerjakan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 63)

hattaaa izaaa akhoznaa mutrofiihim bil-'azaabi izaa hum yaj`aruun
"Sehingga apabila Kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 64)

laa taj`arul-yauma innakum minnaa laa tunshoruun
"Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini! Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari Kami."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 65)

qod kaanat aayaatii tutlaa 'alaikum fakuntum 'alaaa a'qoobikum tangkishuun
"Sungguh ayat-ayat-Ku (Al-Qur'an) selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 66)

mustakbiriina bihii saamiron tahjuruun
"dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya (Al-Qur'an) pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 67)

a fa lam yaddabbarul-qoula am jaaa`ahum maa lam ya`ti aabaaa`ahumul-awwaliin
"Maka tidakkah mereka menghayati firman (Allah), atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 68)

am lam ya'rifuu rosuulahum fa hum lahuu mungkiruun
"Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka (Muhammad), karena itu mereka mengingkarinya?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 69)

am yaquuluuna bihii jinnah, bal jaaa`ahum bil-haqqi wa aksaruhum lil-haqqi kaarihuun
"Atau mereka berkata, Orang itu (Muhammad) gila. Padahal, dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 70)

wa lawittaba'al-haqqu ahwaaa`ahum lafasadatis-samaawaatu wal-ardhu wa man fiihinn, bal atainaahum bizikrihim fa hum 'an zikrihim mu'ridhuun
"Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan Kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 71)

am tas`aluhum khorjan fa khorooju robbika khoiruw wa huwa khoirur-rooziqiin
"Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 72)

wa innaka latad'uuhum ilaa shiroothim mustaqiim
"Dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 73)

wa innallaziina laa yu`minuuna bil-aakhiroti 'anish-shiroothi lanaakibuun
"Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan (yang lurus)."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 74)

walau rohimnaahum wa kasyafnaa maa bihim min dhurril lalajjuu fii thughyaanihim ya'mahuun
"Dan sekiranya mereka Kami kasihani, dan Kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 75)

wa laqod akhoznaahum bil-'azaabi fa mastakaanuu lirobbihim wa maa yatadhorro'uun
"Dan sungguh Kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan (juga) tidak merendahkan diri."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 76)

hattaaa izaa fatahnaa 'alaihim baaban zaa 'azaabin syadiidin izaa hum fiihi mublisuun
"Sehingga apabila Kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 77)

wa huwallaziii ansya`a lakumus-sam'a wal-abshooro wal-af`idah, qoliilam maa tasykuruun
"Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 78)

wa huwallazii zaro`akum fil-ardhi wa ilaihi tuhsyaruun
"Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di bumi dan kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 79)

wa huwallazii yuhyii wa yumiitu wa lahukhtilaaful-laili wan-nahaar, a fa laa ta'qiluun
"Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 80)

bal qooluu misla maa qoolal-awwaluun
"Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 81)

qooluuu a izaa mitnaa wa kunnaa turoobaw wa 'izhooman a innaa lamab'uusuun
"Mereka berkata, Apakah betul, apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 82)

laqod wu'idnaa nahnu wa aabaaa`unaa haazaa ming qoblu in haazaaa illaaa asaathiirul-awwaliin
"Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu!"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 83)

qul limanil-ardhu wa man fiihaaa ing kuntum ta'lamuun
"Katakanlah (Muhammad), Milik siapakah bumi, dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 84)

sayaquuluuna lillaah, qul a fa laa tazakkaruun
"Mereka akan menjawab, Milik Allah. Katakanlah, Maka apakah kamu tidak ingat?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 85)

qul mar robbus-samaawaatis-sab'i wa robbul-'arsyil-'azhiim
"Katakanlah, Siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki 'Arsy yang agung?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 86)

sayaquuluuna lillaah, qul a fa laa tattaquun
"Mereka akan menjawab, (Milik) Allah. Katakanlah, Maka mengapa kamu tidak bertakwa?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 87)

qul mam biyadihii malakuutu kulli syai`iw wa huwa yujiiru wa laa yujaaru 'alaihi ing kuntum ta'lamuun
"Katakanlah, Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan segala sesuatu. Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi (dari azab-Nya), jika kamu mengetahui?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 88)

sayaquuluuna lillaah, qul fa annaa tus-haruun
"Mereka akan menjawab, (Milik) Allah. Katakanlah, (Kalau demikian), maka bagaimana kamu sampai tertipu?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 89)

bal atainaahum bil-haqqi wa innahum lakaazibuun
"Padahal Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 90)

mattakhozallohu miw waladiw wa maa kaana ma'ahuu min ilaahin izal lazahaba kullu ilaahim bimaa kholaqo wa la'alaa ba'dhuhum 'alaa ba'dh, sub-haanallohi 'ammaa yashifuun
"Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada tuhan (yang lain) bersama-Nya, (sekiranya tuhan banyak,) maka masing-masing tuhan itu akan membawa apa (makhluk) yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 91)

'aalimil-ghoibi wasy-syahaadati fa ta'aalaa 'ammaa yusyrikuun
"(Dialah Tuhan) yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha Tinggi (Allah) dari apa yang mereka persekutukan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 92)

qur robbi immaa turiyannii maa yuu'aduun
"Katakanlah (Muhammad), Ya Tuhanku, seandainya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa (azab) yang diancamkan kepada mereka,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 93)

robbi fa laa taj'alnii fil-qoumizh-zhoolimiin
"ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 94)

wa innaa 'alaaa an nuriyaka maa na'iduhum laqoodiruun
"Dan sungguh, Kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu (Muhammad) apa yang Kami ancamkan kepada mereka."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 95)

idfa' billatii hiya ahsanus-sayyi`ah, nahnu a'lamu bimaa yashifuun
"Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan (cara) yang lebih baik, Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan (kepada Allah)."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 96)

wa qur robbi a'uuzu bika min hamazaatisy-syayaathiin
"Dan katakanlah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 97)

wa a'uuzu bika robbi ay yahdhuruun
"dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 98)

hattaaa izaa jaaa`a ahadahumul-mautu qoola robbirji'uun
"(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia),"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 99)

la'alliii a'malu shoolihan fiimaa taroktu kallaa, innahaa kalimatun huwa qooo`iluhaa, wa miw warooo`ihim barzakhun ilaa yaumi yub'asuun
"agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak! Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh-barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 100)

fa izaa nufikho fish-shuuri fa laaa ansaaba bainahum yauma`iziw wa laa yatasaaa`aluun
"Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 101)

fa man saqulat mawaaziinuhuu fa ulaaa`ika humul-muflihuun
"Barang siapa berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 102)

wa man khoffat mawaaziinuhuu fa ulaaa`ikallaziina khosiruuu anfusahum fii jahannama khooliduun
"Dan barang siapa ringan timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam Neraka Jahanam."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 103)

talfahu wujuuhahumun-naaru wa hum fiihaa kaalihuun
"Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 104)

a lam takun aayaatii tutlaa 'alaikum fa kuntum bihaa tukazzibuun
"Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 105)

qooluu robbanaa gholabat 'alainaa syiqwatunaa wa kunnaa qouman dhooolliin
"Mereka berkata, Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 106)

robbanaaa akhrijnaa min-haa fa in 'udnaa fa innaa zhoolimuun
"Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya (kembalikanlah kami ke dunia), jika kami masih juga kembali (kepada kekafiran), sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 107)

qoolakhsa`uu fiihaa wa laa tukallimuun
"Dia (Allah) berfirman, Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 108)

innahuu kaana fariiqum min 'ibaadii yaquuluuna robbanaaa aamannaa faghfir lanaa war-hamnaa wa anta khoirur-roohimiin
"Sungguh ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa, Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 109)

fattakhoztumuuhum sikhriyyan hattaaa ansaukum zikrii wa kuntum min-hum tadh-hakuun
"Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat Aku, dan kamu (selalu) menertawakan mereka,"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 110)

innii jazaituhumul-yauma bimaa shobaruuu annahum humul-faaa`izuun
"sungguh pada hari ini Aku memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran mereka; sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 111)

qoola kam labistum fil-ardhi 'adada siniin
"Dia (Allah) berfirman, Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di Bumi?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 112)

qooluu labisnaa yauman au ba'dho yaumin fas`alil-'aaaddiin
"Mereka menjawab, Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 113)

qoola il labistum illaa qoliilal lau annakum kuntum ta'lamuun
"Dia (Allah) berfirman, Kamu tinggal (di bumi) hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 114)

a fa hasibtum annamaa kholaqnaakum 'abasaw wa annakum ilainaa laa turja'uun
"Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?"
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 115)

fa ta'aalallohul-malikul-haqq, laaa ilaaha illaa huw, robbul-'arsyil-kariim
"Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang memiliki) 'Arsy yang mulia."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 116)

wa may yad'u ma'allohi ilaahan aakhoro laa bur-haana lahuu bihii fa innamaa hisaabuhuu 'inda robbih, innahuu laa yuflihul-kaafiruun
"Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 117)

wa qur robbighfir war-ham wa anta khoirur-roohimiin
"Dan katakanlah (Muhammad), Ya Tuhanku, berilah ampunan dan (berilah) rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik."
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 118)


Vidio Bacaan Surat Al-Mu'minun


Sekian postingan Teks Latin Surat Al-Mu'minun ini admin bagikan, terima kasih semua yang telah membaca postingan ini semoga postingan ini bermanfaat dan kalian semua memahami apa yang admin bagikan ini. Jangan lupa untuk terus berkunjung ke blog ini karna akan ada postingan-postingan lainya yang tentunya bermanfaat yang akan admin bagikan di sini.

Sampai jumpa di postingan berikutnya.
Jangan Lupa Share Yaaa.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Teks Latin Surat Al-Mu'minun Dan Terjemahan Bahasa Indonesia