Blog Tambahpahala merupakan blog yang berisikan Konten Doa-doa Harian, Bacaan Ayat Suci Al Qur'an yang di tulis dalam bahsa Arab, latin, dan terjemahan dalam bahasa indonesia, dan lain Sebagainya Tentang Islam.

Rabu, 10 Oktober 2018

Latin Surat Al-Hajj Dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Teks Latin Surat Al-Hajj Dan Terjemahan Indonesia - Assalamualaikum teman-teman, Terima kasih kalain sudah memilih blog ini sebagai tempat belajar dan mencari informasi seputar islam. Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan Teks Latin Surat Al-Hajj yang di sertai dengan terjemahannya dalam bahasa indonesia.

Bagi teman-teman yang belum membaca postingan admin sebelumnya yaitu Teks Latin Surat Al-Anbiya Silahkan di kunjungi Setelah ini.

latin surat Al-Hajj, teks latin, bacaan latin, Al-Qur'an surat Al-Hajj

Surat Al-Hajj "Haji" adalah surah ke-22 dalam al-Qur'an yang terdapat pada bagian juz ke-17. Surah ini terdiri dari 78 ayat . Sebagian ayat dari surat ini diturunkan di Mekkah dan sebagian lagi di Madinah, oleh karena itu para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai golongan surat ini (Makkiyah atau Madaniyah)

Surat ini dinamai surat ini Al-Hajj, karena surah ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, mencukur rambut, syi'ar-syi'ar Allah, faedah-faedah dan hikmah-hikmah disyari'atkannya haji. Ditegaskan pula bahwa ibadat haji itu telah disyari'atkan pada masa Nabi Ibrahim, dan Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama puteranya Ismail.

Itu dia sedikit seputar surat Al-Hajj dan berikut ini bacaan latinnya.Al-Hajj (haji)


latin surat Al-Hajj, teks latin, bacaan latin, Al-Qur'an surat Al-Hajj
yaaa ayyuhan-naasuttaquu robbakum, inna zalzalatas-saa'ati syai`un 'azhiim
"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu; sungguh, guncangan (hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat besar."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 1)

yauma tarounahaa taz-halu kullu murdhi'atin 'ammaaa ardho'at wa tadho'u kullu zaati hamlin hamlahaa wa taron-naasa sukaaroo wa maa hum bisukaaroo wa laakinna 'azaaballohi syadiid
"(Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 2)

wa minan-naasi may yujaadilu fillaahi bighoiri 'ilmiw wa yattabi'u kulla syaithoonim mariid
"Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat,"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 3)

kutiba 'alaihi annahuu man tawallohu fa annahuu yudhilluhuu wa yahdiihi ilaa 'azaabis-sa'iir
"(tentang setan), telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 4)

yaaa ayyuhan-naasu ing kuntum fii roibim minal-ba'si fa innaa kholaqnaakum min turoobin summa min nuthfatin summa min 'alaqotin summa mim mudhghotim mukhollaqotiw wa ghoiri mukhollaqotil linubayyina lakum, wa nuqirru fil-ar-haami maa nasyaaa`u ilaaa ajalim musamman summa nukhrijukum thiflan summa litablughuuu asyuddakum, wa mingkum may yutawaffaa wa mingkum may yuroddu ilaaa arzalil-'umuri likai laa ya'lama mim ba'di 'ilmin syai`aa, wa tarol-ardho haamidatan fa izaaa anzalnaa 'alaihal-maaa`ahtazzat wa robat wa ambatat ming kulli zaujim bahiij
"Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) Kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 5)

zaalika bi`annalloha huwal-haqqu wa annahuu yuhyil-mautaa wa annahuu 'alaa kulli syai`ing qodiir
"Yang demikian itu karena sungguh, Allah, Dialah yang hak, dan sungguh, Dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 6)

wa annas-saa'ata aatiyatul laa roiba fiihaa wa annalloha yab'asu man fil-qubuur
"dan sungguh, (hari) Kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya; dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapa pun yang di dalam kubur."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 7)

wa minan-naasi may yujaadilu fillaahi bighoiri 'ilmiw wa laa hudaw wa laa kitaabim muniir
"Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa Kitab (wahyu) yang memberi penerangan,"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 8)

saaniya 'ithfihii liyudhilla 'an sabiilillaah, lahuu fid-dun-yaa khizyuw wa nuziiquhuu yaumal-qiyaamati 'azaabal-hariiq
"sambil memalingkan lambungnya (dengan congkak) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia dan pada hari Kiamat Kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 9)

zaalika bimaa qoddamat yadaaka wa annalloha laisa bizhollaamil lil-'abiid
"(Akan dikatakan kepadanya), Itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hamba-Nya."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 10)

wa minan-naasi may ya'budulloha 'alaa harf, fa in ashoobahuu khoirunithma`anna bih, wa in ashoobat-hu fitnatuningqolaba 'alaa waj-hih, khosirod-dun-yaa wal-aakhiroh, zaalika huwal-khusroonul-mubiin
"Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 11)

yad'uu min duunillaahi maa laa yadhurruhuu wa maa laa yanfa'uh, zaalika huwadh-dholaalul-ba'iid
"Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 12)

yad'uu laman dhorruhuuu aqrobu min naf'ih, labi`sal-maulaa wa labi`sal-'asyiir
"Dia menyeru kepada sesuatu yang (sebenarnya) bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 13)

innalloha yudkhilullaziina aamanuu wa 'amilush-shoolihaati jannaatin tajrii min tahtihal-an-haar, innalloha yaf'alu maa yuriid
"(Sungguh), Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 14)

mang kaana yazhunnu al lay yanshurohullohu fid-dun-yaa wal-aakhiroti falyamdud bisababin ilas-samaaa`i summalyaqtho' falyanzhur hal yuz-hibanna kaiduhuu maa yaghiizh
"Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya (Muhammad) di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung (diri), kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 15)

wa kazaalika anzalnaahu aayaatim bayyinaatiw wa annalloha yahdii may yuriid
"Dan demikianlah Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) yang merupakan ayat-ayat yang nyata; sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 16)

innallaziina aamanuu wallaziina haaduu wash-shoobi`iina wan-nashooroo wal-majuusa wallaziina asyrokuuu innalloha yafshilu bainahum yaumal-qiyaamah, innalloha 'alaa kulli syai`in syahiid
"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 17)

a lam taro annalloha yasjudu lahuu man fis-samaawaati wa man fil-ardhi wasy-syamsu wal-qomaru wan-nujuumu wal-jibaalu wasy-syajaru wad-dawaaabbu wa kasiirum minan-naas, wa kasiirun haqqo 'alaihil-'azaab, wa may yuhinillaahu fa maa lahuu mim mukrim, innalloha yaf'alu maa yasyaaa`,
"Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia? Tetapi banyak (manusia) yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 18)

haazaani khoshmaanikhtashomuu fii robbihim fallaziina kafaruu quththi'at lahum siyaabum min naar, yushobbu min fauqi ru`uusihimul-hamiim
"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api (neraka) untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 19)

yush-haru bihii maa fii buthuunihim wal-juluud
"Dengan (air mendidih) itu akan dihancurluluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 20)

wa lahum maqoomi'u min hadiid
"Dan (azab) untuk mereka cambuk-cambuk dari besi."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 21)

kullamaaa arooduuu ay yakhrujuu min-haa min ghommin u'iiduu fiihaa wa zuuquu 'azaabal-hariiq
"Setiap kali mereka hendak keluar darinya (neraka) karena tersiksa, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), Rasakanlah azab yang membakar ini!"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 22)

innalloha yudkhilullaziina aamanuu wa 'amilush-shoolihaati jannaatin tajrii min tahtihal-an-haaru yuhallauna fiihaa min asaawiro min zahabiw wa lu`lu`aa, wa libaasuhum fiihaa hariir
"Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 23)

wa huduuu ilath-thoyyibi minal-qouul, wa huduuu ilaa shiroothil-hamiid
"Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 24)

innallaziina kafaruu wa yashudduuna 'an sabiilillaahi wal-masjidil-haroomillazii ja'alnaahu lin-naasi sawaaa`anil-'aakifu fiihi wal-baad, wa may yurid fiihi bi`il-haadim bizhulmin nuziq-hu min 'azaabin aliim
"Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidilharam yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 25)

wa iz bawwa`naa li`ibroohiima makaanal-baiti al laa tusyrik bii syai`aw wa thohhir baitiya lith-thooo`ifiina wal-qooo`imiina war-rukka'is-sujuud
"Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apa pun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 26)

wa azzin fin-naasi bil-hajji ya`tuuka rijaalaw wa 'alaa kulli dhoomiriy ya`tiina ming kulli fajjin 'amiiq
"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh,"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 27)

liyasy-haduu manaafi'a lahum wa yazkurusmallohi fiii ayyaamim ma'luumaatin 'alaa maa rozaqohum mim bahiimatil-an'aam, fa kuluu min-haa wa ath'imul-baaa`isal-faqiir
"agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 28)

summalyaqdhuu tafasahum walyuufuu nuzuurohum walyaththowwafuu bil-baitil-'atiiq
"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 29)

zaalika wa may yu'azhzhim hurumaatillaahi fa huwa khoirul lahuu 'inda robbih, wa uhillat lakumul-an'aamu illaa maa yutlaa 'alaikum fajtanibur-rijsa minal-ausaani wajtanibuu qoulaz-zuur
"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat), maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 30)

hunafaaa`a lillaahi ghoiro musyrikiina bih, wa may yusyrik billaahi fa ka`annamaa khorro minas-samaaa`i fa takhthofuhuth-thoiru au tahwii bihir-riihu fii makaanin sahiiq
"(Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukan-Nya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 31)

zaalika wa may yu'azhzhim sya'aaa`irollaahi fa innahaa min taqwal-quluub
"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 32)

lakum fiihaa manaafi'u ilaaa ajalim musamman summa mahilluhaaa ilal-baitil-'atiiq
"Bagi kamu padanya (hewan hadyu) ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan kemudian, tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul 'Atiq (Baitullah)."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 33)

wa likulli ummatin ja'alnaa mansakal liyazkurusmallohi 'alaa maa rozaqohum mim bahiimatil-an'aam, fa ilaahukum ilaahuw waahidun fa lahuuu aslimuu, wa basysyiril-mukhbitiin
"Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 34)

allaziina izaa zukirollaahu wajilat quluubuhum wash-shoobiriina 'alaa maaa ashoobahum wal-muqiimish-sholaati wa mimmaa rozaqnaahum yunfiquun
"(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Kami karuniakan kepada mereka."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 35)

wal-budna ja'alnaahaa lakum min sya'aaa`irillaahi lakum fiihaa khoirun fazkurusmallohi 'alaihaa showaaaff, fa izaa wajabat junuubuhaa fa kuluu min-haa wa ath'imul-qooni'a wal-mu'tarr, kazaalika sakhkhornaahaa lakum la'allakum tasykuruun
"Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 36)

lay yanaalalloha luhuumuhaa wa laa dimaaa`uhaa wa laakiy yanaaluhut-taqwaa mingkum, kazaalika sakhkhorohaa lakum litukabbirulloha 'alaa maa hadaakum, wa basysyiril-muhsiniin
"Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 37)

innalloha yudaafi'u 'anillaziina aamanuuu, innalloha laa yuhibbu kulla khowwaaning kafuur
"Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 38)

uzina lillaziina yuqootaluuna bi`annahum zhulimuu, wa innalloha 'alaa nashrihim laqodiir
"Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu,"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 39)

allaziina ukhrijuu min diyaarihim bighoiri haqqin illaaa ay yaquuluu robbunalloh, walau laa daf'ullohin-naasa ba'dhohum biba'dhil lahuddimat showaami'u wa biya'uw wa sholawaatuw wa masaajidu yuzkaru fiihasmullohi kasiiroo, wa layanshuronnallohu may yanshuruh, innalloha laqowiyyun 'aziiz
"(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 40)

allaziina im makkannaahum fil-ardhi aqoomush-sholaata wa aatawuz-zakaata wa amaruu bil-ma'ruufi wa nahau 'anil-mungkar, wa lillaahi 'aaqibatul-umuur
"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 41)

wa iy yukazzibuuka fa qod kazzabat qoblahum qoumu nuuhiw wa 'aaduw wa samuud
"Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan engkau (Muhammad), begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad, dan Samud (juga telah mendustakan rasul-rasul-Nya),"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 42)

wa qoumu ibroohiima wa qoumu luuth
"dan (demikian juga) kaum Ibrahim dan kaum Lut,"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 43)

wa ash-haabu madyan, wa kuzziba muusaa fa amlaitu lil-kaafiriina summa akhoztuhum, fa kaifa kaana nakiir
"dan penduduk Madyan. Dan Musa (juga) telah didustakan, namun Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian Aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaan-Ku."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 44)

fa ka`ayyim ming qoryatin ahlaknaahaa wa hiya zhoolimatun fa hiya khoowiyatun 'alaa 'uruusyihaa wa bi`rim mu'aththolatiw wa qoshrim masyiid
"Maka betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan karena (penduduk)nya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya dan (betapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi (tidak ada penghuninya)."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 45)

a fa lam yasiiruu fil-ardhi fa takuuna lahum quluubuy ya'qiluuna bihaaa au aazaanuy yasma'uuna bihaa, fa innahaa laa ta'mal-abshooru wa laakin ta'mal-quluubullatii fish-shuduur
"Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 46)

wa yasta'jiluunaka bil-'azaabi wa lay yukhlifallohu wa'dah, wa inna yauman 'inda robbika ka`alfi sanatim mimmaa ta'udduun
"Dan mereka meminta kepadamu (Muhammad) agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janji-Nya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 47)

wa ka`ayyim ming qoryatin amlaitu lahaa wa hiya zhoolimatun summa akhoztuhaa, wa ilayyal-mashiir
"Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan (penghancuran)nya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian Aku azab mereka dan hanya kepada-Ku tempat kembali (segala sesuatu)."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 48)

qul yaaa ayyuhan-naasu innamaaa ana lakum naziirum mubiin
"Katakanlah (Muhammad), Wahai manusia! Sesungguhnya aku (diutus) kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 49)

fallaziina aamanuu wa 'amilush-shoolihaati lahum maghfirotuw wa rizqung kariim
"Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 50)

wallaziina sa'au fiii aayaatinaa mu'aajiziina ulaaa`ika ash-haabul-jahiim
"Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Kami dengan maksud melemahkan (kemauan untuk beriman), mereka itu adalah penghuni-penghuni Neraka Jahim."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 51)

wa maaa arsalnaa ming qoblika mir rosuuliw wa laa nabiyyin illaaa izaa tamannaaa alqosy-syaithoonu fiii umniyyatih, fa yansakhullohu maa yulqisy-syaithoonu summa yuhkimullohu aayaatih, wallohu 'aliimun hakiim
"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Muhammad), melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana,"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 52)

liyaj'ala maa yulqisy-syaithoonu fitnatal lillaziina fii quluubihim marodhuw wal-qoosiyati quluubuhum, wa innazh-zhoolimiina lafii syiqooqim ba'iid
"Dia (Allah) ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh,"
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 53)

wa liya'lamallaziina uutul-'ilma annahul-haqqu mir robbika fa yu`minuu bihii fa tukhbita lahuu quluubuhum, wa innalloha lahaadillaziina aamanuuu ilaa shiroothim mustaqiim
"dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa (Al-Qur'an) itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepada-Nya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 54)

wa laa yazaalullaziina kafaruu fii miryatim min-hu hattaa ta`tiyahumus-saa'atu baghtatan au ya`tiyahum 'azaabu yaumin 'aqiim
"Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu (Al-Qur'an), hingga saat (kematiannya) datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari Kiamat yang datang kepada mereka."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 55)

al-mulku yauma`izil lillaah, yahkumu bainahum, fallaziina aamanuu wa 'amilush-shoolihaati fii jannaatin-na'iim
"Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 56)

wallaziina kafaruu wa kazzabuu bi`aayaatinaa fa ulaaa`ika lahum 'azaabum muhiin
"Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 57)

wallaziina haajaruu fii sabiilillaahi summa qutiluuu au maatuu layarzuqonnahumullohu rizqon hasanaa, wa innalloha lahuwa khoirur-rooziqiin
"Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Rezeki yang terbaik."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 58)

layudkhilannahum mudkholay yardhounah, wa innalloha la'aliimun haliim
"Sungguh, Dia (Allah) pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk (surga) yang mereka sukai. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 59)

zaalika wa man 'aaqoba bimisli maa 'uuqiba bihii summa bughiya 'alaihi layanshuronnahulloh, innalloha la'afuwwun ghofuur
"Demikianlah dan barang siapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 60)

zaalika bi`annalloha yuulijul-laila fin-nahaari wa yuulijun-nahaaro fil-laili wa annalloha samii'um bashiir
"Demikianlah karena Allah (kuasa) memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 61)

zaalika bi`annalloha huwal-haqqu wa anna maa yad'uuna min duunihii huwal-baathilu wa annalloha huwal-'aliyyul-kabiir
"Demikianlah (kebesaran Allah) karena Allah, Dialah (Tuhan) Yang Hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil, dan sungguh Allah, Dialah Yang Maha Tinggi, Maha Besar."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 62)

a lam taro annalloha anzala minas-samaaa`i maaa`an fa tushbihul-ardhu mukhdhorroh, innalloha lathiifun khobiir
"Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air (hujan) dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 63)

lahuu maa fis-samaawaati wa maa fil-ardh, wa innalloha lahuwal-ghoniyyul-hamiid
"Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 64)

a lam taro annalloha sakhkhoro lakum maa fil-ardhi wal-fulka tajrii fil-bahri bi`amrih, wa yumsikus-samaaa`a an taqo'a 'alal-ardhi illaa bi`iznih, innalloha bin-naasi laro`uufur rohiim
"Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 65)

wa huwallaziii ahyaakum summa yumiitukum summa yuhyiikum, innal-insaana lakafuur
"Dan Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali (pada hari Kebangkitan). Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 66)

likulli ummatin ja'alnaa mansakan hum naasikuuhu fa laa yunaazi'unnaka fil-amri wad'u ilaa robbik, innaka la'alaa hudam mustaqiim
"Bagi setiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang (harus) mereka amalkan maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan (syariat) ini, dan serulah (mereka) kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau (Muhammad) berada di jalan yang lurus."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 67)

wa in jaadaluuka fa qulillaahu a'lamu bimaa ta'maluun
"Dan jika mereka membantah engkau maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 68)

allohu yahkumu bainakum yaumal-qiyaamati fiimaa kuntum fiihi takhtalifuun
"Allah akan mengadili di antara kamu pada hari Kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 69)

a lam ta'lam annalloha ya'lamu maa fis-samaaa`i wal-ardh, inna zaalika fii kitaab, inna zaalika 'alallohi yasiir
"Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 70)

wa ya'buduuna min duunillaahi maa lam yunazzil bihii sulthoonaw wa maa laisa lahum bihii 'ilm, wa maa lizh-zhoolimiina min nashiir
"Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan (pula) tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 71)

wa izaa tutlaa 'alaihim aayaatunaa bayyinaatin ta'rifu fii wujuuhillaziina kafarul-mungkar, yakaaduuna yasthuuna billaziina yatluuna 'alaihim aayaatinaa, qul a fa unabbi`ukum bisyarrim min zaalikum, an-naar, wa'adahallohullaziina kafaruu, wa bi`sal-mashiir
"Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang niscaya engkau akan melihat (tanda-tanda) keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Katakanlah (Muhammad), Apakah akan aku kabarkan kepadamu (mengenai sesuatu) yang lebih buruk daripada itu, (yaitu) neraka? Allah telah mengancamkannya (neraka) kepada orang-orang kafir. Dan (neraka itu) seburuk-buruk tempat kembali."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 72)

yaaa ayyuhan-naasu dhuriba masalun fastami'uu lah, innallaziina tad'uuna min duunillaahi lay yakhluquu zubaabaw wa lawijtama'uu lah, wa iy yaslub-humuz-zubaabu syai`al laa yastangqizuuhu min-h, dho'ufath-thoolibu wal-mathluub
"Wahai manusia! Telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah! Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 73)

maa qodarulloha haqqo qodrih, innalloha laqowiyyun 'aziiz
"Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 74)

allohu yashthofii minal-malaaa`ikati rusulaw wa minan-naas, innalloha samii'um bashiir
"Allah memilih para utusan(-Nya) dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 75)

ya'lamu maa baina aidiihim wa maa kholfahum, wa ilallohi turja'ul-umuur
"Dia (Allah) mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 76)

yaaa ayyuhallaziina aamanurka'uu wasjuduu wa'buduu robbakum waf'alul-khoiro la'allakum tuflihuun
"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 77)

wa jaahiduu fillaahi haqqo jihaadih, huwajtabaakum wa maa ja'ala 'alaikum fid-diini min haroj, millata abiikum ibroohiim, huwa sammaakumul-muslimiina ming qoblu wa fii haazaa liyakuunar-rosuulu syahiidan 'alaikum wa takuunuu syuhadaaa`a 'alan-naasi fa aqiimush-sholaata wa aatuz-zakaata wa'tashimuu billaah, huwa maulaakum, fa ni'mal-maulaa wa ni'man-nashiir
"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong."
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 78)


Vidio Bacaan Surat Al-Hajj


Terima kasih semua teman-teman sudah mengunjungi postingan saya ini, Muda-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan bagi teman teman yang masih sekolah dan lagi mengerjakan tugas seperti mencari Teks Latin Surat Al-Hajj semoga postingan ini dapat membantu kalian.

Jangan lupa untuk membagikan postingan ini ke sosial media  teman-teman sebelum kalian menutup laman postingan ini.
Sampai jumpa di postingan berikutnya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Latin Surat Al-Hajj Dan Terjemahan Bahasa Indonesia